DƯỢC PHẨM: FDA chấp thuận Chỉ định PAD mới cho Rivaroxaban (Xarelto)